Український Державний Науково-Дослідний Інститут «Ресурс»

(044) 529-60-56
(044) 528-55-24
м. Київ-150, вул. Малевича, 84
info@ndiresurs.gov.ua

РОЗГЛЯД СКАРГ

Затверджено

наказом УкрНДІ «Ресурс»

від 22.06.2010 № 69

Порядок

розгляду скарг, поданих учасниками до моменту укладення договору про закупівлю

1. Цей Порядок визначає процедуру розгляду скарг тендерним комітетом Українського науково-дослідного інституту «Ресурс» (далі – УкрНДІ «Ресурс»), поданих учасниками до моменту укладення договору про закупівлю згідно вимог Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 № 921 (зі змінами) (далі – Положення).

2.Будь-який учасник, який вважає, що він зазнав або може зазнати збитків внаслідок порушення УкрНДІ «Ресурс» процедур закупівель, встановлених Положенням, може оскаржити дії, рішення, бездіяльність УкрНДІ «Ресурс».

Учасник процедури закупівлі (далі – учасник) – фізична чи юридична особа (резидент чи нерезидент), що підтвердила намір взяти участь у процедурі закупівлі та подала тендерну пропозицію або взяла участь у переговорах при проведенні процедури закупівлі в одного учасника.

3. Скарга не розглядається УкрНДІ «Ресурс», якщо:

- предметом оскарження є рішення УкрНДІ «Ресурс» про відхилення всіх тендерних пропозицій;

- предметом оскарження є зроблений УкрНДІ «Ресурс» вибір процедури закупівлі;

- якщо скарга подана особою, що не є учасником даної процедури закупівлі;

- скарга подана після укладення договору про закупівлю матеріальних цінностей до державного резерву;

- скарга подана пізніше ніж протягом 15 календарних днів з дня настання підстави для її подання;

- скарга відкликана учасником;

- скарга подана з порушенням вимог п. 5 цього Порядку;

- зміст не відповідає п. 6 цього Порядку.

4. До укладення договору про закупівлю скарга з приводу порушення УкрНДІ «Ресурс» процедури закупівлі або прийнятих рішень, дій чи бездіяльності подається учасником, що бере в ній участь, УкрНДІ «Ресурс». Днем настання підстави для подання скарги вважається день допущення УкрНДІ «Ресурс» порушення процедури закупівлі.

У разі коли оскаржується кілька рішень, дій, а також бездіяльність УкрНДІ «Ресурс», строк, необхідний для подання скарги, відраховується від дати останнього за часом такого рішення, дії, а також бездіяльності.

5. Скарга повинна бути викладена українською мовою і оформляється:

учасником - юридичною особою: на бланку, за підписом уповноваженої особи, та скріплюється печаткою юридичної особи;

учасником - фізичною особою: за підписом учасника.

6. Скарга повинна містити:

1) відомості про учасника: найменування, місцезнаходження, телефони - для юридичних осіб; прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання - для фізичних осіб;

2) відомості про процедуру закупівлі: вид процедури, предмет закупівлі, місце проведення процедури закупівлі;

3) викладення змісту підстав, у зв'язку з якими вона подається;

4) інформацію, у тому числі документи (за наявності), що підтверджують порушення замовником процедур закупівель;

5) номер оголошення та номер інформаційного бюлетеня "Вісник державних закупівель", у якому було опубліковано оголошення про проведення процедури закупівлі відповідно до законодавства;

6) копію довідки про включення учасника до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України - для юридичних осіб - резидентів (для нерезидентів указується країна реєстрації, а замість ідентифікаційного коду за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України указується ідентифікаційний код із легалізованого витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи);

7) документ, що підтверджує подання учасником тендерної (цінової) пропозиції;

8) вимоги скарги.

7. Учасник процедур державних закупівель має право включати до скарги й іншу інформацію, що стосується предмета скарги.

Оформлена скарга скріплюється швидкозшивачем з нанесенням на титульному аркуші дати та вихідного номера скарги (у разі його присвоєння). Усі копії документів, що додаються до скарги, завіряються печаткою учасника, який подав скаргу, якщо учасник є юридичною особою.

8. У разі подання скарги відповідно до пункту 86 Положення УкрНДІ «Ресурс» зупиняє процедуру закупівлі на строк, що не може перевищувати 20 робочих днів з дати отримання скарги УкрНДІ «Ресурсом». Датою зупинення процедури закупівлі вважається дата прийняття УкрНДІ «Ресурс» рішення про зупинення процедури закупівлі. Після закінчення зазначеного строку УкрНДІ «Ресурс» має право продовжити відповідну процедуру закупівлі, крім випадку, коли Уповноважений орган прийняв в установлений строк рішення про відміну торгів або визнання результатів торгів недійсними.

УкрНДІ «Ресурс» повинні не пізніше п’яти робочих днів після отримання скарги повідомити учасника, який подав скаргу, учасника — переможця процедури закупівлі та УкрНДІ «Ресурс» про її зміст, час і місце розгляду. Під час розгляду скарги зазначені особи мають право взяти участь у її розгляді.

УкрНДІ «Ресурс» приймає протягом 20 робочих днів з дня отримання скарги обґрунтоване рішення, в якому зазначаються:

у разі, коли скаргу не задоволено, — причини прийняття такого рішення;

у разі, коли скаргу задоволено повністю або частково, — заходи, що вживатимуться для врегулювання конфлікту.

Якщо скаргу розглядає УкрНДІ «Ресурс», рішення про розгляд скарги надсилається Уповноваженому органу протягом трьох робочих днів з дня його прийняття.

9. Примірник рішення за результатами розгляду скарги УкрНДІ «Ресурс» протягом п’яти робочих днів з дня його прийняття надсилає учаснику, який подав скаргу, і Державному казначейству (обслуговуючому банку).

Top