Український Державний Науково-Дослідний Інститут «Ресурс»

Замовлення послуг:
(044) 529-60-56
м. Київ-150, вул. Малевича, 84
(044) 528-55-24

​Публічні закупівлі

  

  

Відомості щодо закупівель в PROZORO

   ( посилання на сайт з системи prozorro.gov.ua )

  З В І Т
про результати проведення переговорної процедури закупівлі1 від 18.05.2016

1. Замовник:

1.1. Найменування Українськийдержавнийнауково-дослідний інститут“Ресурс” (далі -УкрНДІ“Ресурс”)

1.2. Код за ЄДРПОУ00276044

1.3. Місцезнаходження м. Київ, вул. Казимира Малевича, 84, індекс - 03150

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail):

Кучер Сергій Михайлович, головнийінженерУкрНДІ“Ресурс”, секретар комітету з конкурснихторгів, 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 84 тел. (044) 529-60-56, факс (044)528-55-24e-mail: info@ndiresurs.gov.ua

2. Предмет закупівлі:

2.1. Найменування

парата гаряча вода, постачання пари та гарячої води, код ДК 016-2010 – 35.30.1

2.2. Кількістьтовару,абообсягвиконанняробітчи наданняпослуг

240,183 Гкал.

2.3.Місцепоставки товарів,виконанняробітчинаданняпослуг.

м. Київ, вул. Казимира Малевича, 84, індекс - 03150

2.4.Строкпоставкитоварів,виконанняробітчинаданняпослуг.

Протягом2016року.

3. Інформаціящодоінформуванняпрозастосування переговорної процедури закупівлі:

3.1. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про застосування переговорної процедури закупівлі:

www. ndiresurs.v.ua

3.2.Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.

22.04.2016,ВДЗ№78(22.04.2016)№107022

3.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.-

22.04.2016,ВДЗ№ 78(22.04.2016)№107022

3.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель

26.04.2016,ВДЗ№ 80(26.04.2016),№ 108714

3.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення переговорної процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.

18.05.2016, ВДЗ №93(18.05.2016), № 119108

4.Датавідправленнязапрошеннядоучастііпроведенніпроцедуризакупівлі.

13.04.2016 р.

5. Інформація щодо проведення переговорів (дата,час,місце).

20.04.2016 р. о 10 год. 00 хв. у приміщенні УкрНДІ“Ресурс” за адресою: м. Київ, вул. Казимира Малевича, 84.

6.Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з податком на додану вартість):

373300,00 грн. (триста сімдесят три тисячі триста гривень 00 коп.)

7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

7.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові

Публічнеакціонернетовариство"КИЇВЕНЕРГО".
7.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Код за ЄДРПОУ:00131305.
7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс.

м. Київ, вул. площаІ. Франка, 5, 01001, тел.:(044) 239-42-33, факс (044) 235-31-82.

8.Датаукладеннядоговорупро закупівлютасума,визначена вдоговоріпрозакупівлю:

12.05.2016, 373300,00 грн. (триста сімдесят тритисячі триста гривень 00 коп.)зПДВ

9. Дата та причина прийняття рішення про відміну переговорної процедури закупівлі

10. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону.

Відповідно до абз. 2 ч. 3 ст. 16 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 06.11.2014 р. № 1197-18 замовник не встановлює кваліфікаційні критерії та не визначає перелік документів, що підтверджують подану учасниками інформацію про відповідність їх таким критеріям у разі, зокрема, закупівлі централізованого постачання теплової енергії.

Тому учасником ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» було подано лише наступні документи, необхідні для укладання договору:

1.–копія ліцензіїнавиробництвотепловоїенергії(крімдіяльностізвиробництватепловоїенергіїнатеплоелектроцентралях,теплоелектростанціях,атомнихелектростанціяхікогенераційнихустановкахтаустановкахзвикористаннямнетрадиційнихабопоновлюванихджереленергії);

2.-копія ліцензіїнавиробництвотепловоїенергіїнатеплоцентраляхтаустановкахзвикористанням нетрадиційнихабопоновлювальних джерелелектроенергії;

3.– копіяліцензіїнатранспортуваннятеплової енергіїмагістральнимитамісцевими (розподільчими)тепловимимережами;

4.– копіяліцензіїнапостачаннятепловоїенергії;

5.– копіясвідоцтвапродержавнуреєстраціюПАТ «КИЇВЕНЕРГО»;

6.– копіясвідоцтвапрореєстраціюПАТ «КИЇВЕНЕРГО»якплатникаПДВ;

7- копія довідки зі статистики ПАТ "КИЇВЕНЕРГО";

8- копія довідки зі статистикиСВП "КИЇВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ" ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»;

9– Витяг зі Статуту ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»;

10Копія довіреності на право підпису договору

11.Іншаінформація.

По причині відсутності конкуренції на відповідному ринку, за відсутності при цьому альтернативи, замовником обрано переговорну процедуру закупівлі.

Закупівля пари тагарячоїводи,постачання пари та гарячої води здійснюється для забезпечення експлуатації адміністративного будинку УкрНДІ“Ресурс” в осінньо-зимовий період. ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» є єдиним підприємством – виробником пари та гарячої води, постачальником пари та гарячої води, займає монопольне (домінуюче) становище на ринку виробництва та постачання пари та гарячої води за регульованим тарифом у місті Києві, у межах розташування власних місцевих (локальних) тепломереж.

Не укладення або несвоєчасне укладення договорів з ПАТ “КИЇВЕНЕРГО” на виробництвотапостачанняпари тагарячої води на 2016 рік може призвести до неможливості забезпечення виконання покладених на УкрНДІ“Ресурс”завдань.

Враховуючи викладене, було проведено закупівлю за переговорною процедурою закупівлі у Публічного акціонерного товариства «КИЇВЕНЕРГО».

12.Складкомітетуконкурснихторгів

Вітюк Л.А. – начальник експлуатаційно-технічного відділу, голова комітету з конкурсних торгів.

Соломахін Є.Е. – заступник виконавчогодиректора, заступникголови комітетузконкурснихторгів.

Кучер С.М. – головний інженер, секретаркомітету з конкурсних торгів;

Литвинова Г.В. – заступникголовногобухгалтера;

Гульбандян Ю.К.– завідувачсектору юридичної роботи;

Шумська Ж.В. – заступникначальника відділукоординаціїнауково-досліднихробіт;

Ващенко В – начальник відділудосліджень якостітаумовзберіганнянафтопродуктівтапромисловоїгрупитоварів.

Голова комітету з конкурсних торгівЛ.А. Вітюк

І Н Ф О Р М А Ц І Япро результати застосування переговорної процедури закупівлі

1. Замовник:

1.1. Найменування:

Український державний науково-дослідний інститут “Ресурс”( УкрНДІ“Ресурс”)

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:

00276044

1.3. Місцезнаходження:

м. Київ, вул. Казимира малевича, 84, індекс - 03150

1.4. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за

ЄДРПОУ):

ДержавнеагентстворезервуУкраїни, 37472392

2. Джерело фінансування закупівлі

кошти державного бюджету

3. Інформаціяпропредмет закупівлі:

3.1. Найменуванняпредметазакупівлі: пара тагарячавода, постачанняпари та

гарячоїводикодДК 016-2010- 35.30.1

3.2. Кількістьтоварів,абообсягвиконанняробітчи наданняпослуг:

240,183 Гкал

3.3.Місцепоставки товарів,виконанняробітчинаданняпослуг.

м. Київ, вул. Казимира Малевича, 84, індекс - 03150

3.4.Строкпоставкитоварів,виконанняробітчинаданняпослуг.

Протягом2016 року.

4. Інформуванняпрозастосування переговорноїпроцедуризакупівлі:

4.1. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщуєтьсяінформація про закупівлю:

www.tender.me.gov.ua.

4.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалась інформація

про закупівлю (у разі наявності)

www.ndiresurs.gov.ua

4.3.Дата оприлюднення і номерінформаціїпрозастосування переговорноїпроцедуризакупівлі, опублікованої в державному офіційному друкованомувиданнізпитаньдержавнихзакупівель:

22.04.2016,ВДЗ№78(22.04.2016)№ 107022

4.4. Датаоприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури закупівлі, опублікованої у відповідних міжнародних виданнях (увипадках, передбачених Законом України "Про здійснення державних закупівель"):

--------------------

4.5.Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб- порталі Міністерства економікиУкраїни.

22.04.2016,ВДЗ№ 78(22.04.2016)№ 107022

4.6.Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі, опублікованого вдержавному офіційному друкованому виданні з питань державнихзакупівель:

26.04.2016,ВДЗ№80(26.04.2016),№ 108714

5.Дата відправлення запрошення до участі і проведенні процедури закупівлі:

13.04.2016р.

6. Інформація про переможця переговорної процедури закупівлі:

6.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові:

Публічнеакціонернетовариство "КИЇВЕНЕРГО"

6.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків:

код за ЄДРПОУ 00131305

6.3. Місцезнаходження(для юридичної особи) та місце проживання (для фізичноїособи),телефон, телефакс

м. Київ, площаІ. Франка, 5, 01001, тел.:(044) 239-42-33, факс (044) 235-31-82.

7. Результат проведення процедури закупівлі:

7.1. Дата акцепту пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі:

25.04.2016.

7.2.Дата укладення договору про закупівлю:

12.05.2016.

7.3. Сума, визначена в договорі про закупівлю:

373300,00 грн. (тристасімдесят три тисячі триста гривень 00 коп.)зПДВ.

7.4.Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару): --

7.5.Переговорна процедура закупівлі відмінена:

7.5.1.Датаприйняттярішення:----

7.5.2.Причини: ----

Головакомітетузконкурснихторгів Л.А. Вітюк

Секретар комітету з конкурсних торгівС.М. Кучер

ПОВІДОМЛЕННЯ

проакцепт пропозиціїза результатами застосування переговорної процедури закупівлі
1.Замовник:
1.1. Найменування: Українськийдержавнийнауково-дослідний інститут”Ресурс“( УкрНДІ ”Ресурс“).1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00276044.

1.3. Місцезнаходження: м. Київ, вул. Казимира Малевича, 84, 03150.

2. Предмет закупівлі:

2.1. Найменування предмета закупівлі: паратагарячавода,постачання пари та гарячої води,кодДК 016:2010 - 35.30.1.

2.2. Кількість товарів, вид виконання робіт або надання послуг: 240,183 Гкал.

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг : 03150, м. Київ,
вул. Казимира Малевича, 84.

2.4 Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: протягом 2016 року.
3. Процедура закупівлі: переговорна процедуразакупівлі.

4. Дата оприлюднення таномер оголошення про проведення процедуризакупівлі, опублікованоговдержавномуофіційномудрукованомувиданнізпитаньдержавнихзакупівель: № 107022, ВДЗ № 78 (22.04.2016) від 22.04.2016

5. Учасник-переможець:

5.1. Найменування: Публічнеакціонернетовариство"КИЇВЕНЕРГО".

5.2. Ідентифікаційний кодзаЄДРПОУ -00131305.

5.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання(для фізичної особи), телефон, телефакс - м. Київ, площаІ. Франка, 5, 01001, тел.:(044) 239-42-33, факс (044) 235-31-82.

6. Ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів (цінової пропозиції, пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника): (цифрами) 373300,00 гривень (словами) (тристасімдесяттри тисячі триста гривень 00 коп.)з ПДВ.

6.1.Ціназаодиницютовару( у разізакупівлітовару):-

7. Дата прийняття рішення про акцептпропозиції конкурснихторгів (цінової пропозиції, пропозиції за результатами застосування переговорної процедуризакупівлі): - 25.04.2016 р.

8. Кінцевий строк укладення договору про закупівлю: -


Головакомітетузконкурснихторгів Л.А. ВітюкСекретаркомітету зконкурсних торгівС.М. Кучер

ОБҐРУНТУВАННЯзастосування процедури закупівлів одного учасника

1. Замовник:

1.1. Найменування: Українськийдержавнийнауково-досліднийінститут “Ресурс” ( УкрНДІ“Ресурс” ).

.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00276044

1.3. Місцезнаходження : 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 84.

1.4. Посадоваособазамовника,відповідальна за проведення закупівлі прізвище,ім'я,по батькові,посада та адреса, номер телефонута телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail: Кучер Сергій Михайлович, головнийінженер УкрНДІ“Ресурс”,тел. (044) 529-60-56, e-mail: info@ndiresurs.gov.ua ,03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 84.

1.5. Головний розпорядник коштів або орган, до сфери управління якого належить замовник (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): ДержавнеагентстворезервуУкраїни, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37472392.

1.6. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника: 20.04.2015року

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти Державного бюджету.

3. Інформація про предмет закупівлі:

3.1. Найменування предмета закупівлі: пара тагарячавода,постачання пари та гарячої води, код за ДК 016-2010 - 35.30.1

3.2. Кількість товару, вид робіт та послуг: паратагарячавода, постачання парита гарячоїводи – 240,183 Гкал.

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: 03150, м.Київ, вул. Казимира Малевича, 84.

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: протягом 2016 року.

4. Інформація про учасника процедури закупівлі:

4.1. Повненайменування юридичної особи або прізвище,ім'я, по батькові фізичної особи: Публічне акціонерне товариство «КИЇВЕНЕРГО»

4.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 00131305

4.3. Місцезнаходження юридичної особиабомісцепроживання фізичної особи, телефон, телефакс: ПАТ “ КИЇВЕНЕРГО” Україна, 01001, м.Київ, площа Івана Франка, 5, тел. (044) 239-42-33, тел.факс (044) 235-31-82.

5. Умови застосування процедури закупівлі в одного учасника: відповідно до п. 2 ч.2 ст. 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» № 1197-18, а саме – відсутності конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи.

6. Причинитаобставини,якимикерувався замовник під час обрання процедури закупівлі в одного учасника:

По причині відсутності конкуренції на відповідному ринку, за відсутності при цьому альтернативи, замовником обрано переговорну процедуру закупівлі.

Закупівля пари тагарячоїводи,постачання пари та гарячої води здійснюється для забезпечення експлуатації адміністративного будинку УкрНДІ“Ресурс” в осінньо-зимовий період. ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» є єдиним підприємством – виробником пари та гарячої води, постачальником пари та гарячої води, займає монопольне (домінуюче) становище на ринкувиробництва та постачання пари та гарячої води за регульованим тарифом у місті Києві, у межах розташування власних місцевих (локальних) тепломереж.

Не укладення або несвоєчасне укладення договорів з ПАТ “КИЇВЕНЕРГО” на виробництвотапостачання пари тагарячої води на 2016 рік може призвести до неможливості забезпечення виконання покладених на УкрНДІ“Ресурс” завдань.

Враховуючи викладене, необхідно провести закупівлю за переговорною процедурою закупівлі – Публічного акціонерного товариства «КИЇВЕНЕРГО».

7. Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі:

1.–копія ліцензіїнавиробництвотепловоїенергії(крімдіяльностізвиробництватепловоїенергіїнатеплоелектроцентралях,теплоелектростанціях,атомнихелектростанціяхікогенераційнихустановкахтаустановкахзвикористаннямнетрадиційнихабопоновлюванихджереленергії);

2.-копія ліцензіїнавиробництвотепловоїенергіїнатеплоцентраляхтаустановкахзвикористанням нетрадиційнихабопоновлювальних джерелелектроенергії;

3.– копіяліцензіїнатранспортуваннятеплової енергіїмагістральнимитамісцевими (розподільчими)тепловимимережами;

4.– копіяліцензіїнапостачаннятепловоїенергії;

5.– копіясвідоцтвапродержавнуреєстраціюПАТ «КИЇВЕНЕРГО»;

6.– копіясвідоцтвапрореєстраціюПАТ «КИЇВЕНЕРГО»якплатникаПДВ;

7- копія довідки зі статистики ПАТ "КИЇВЕНЕРГО";

8- копія довідки зі статистики СВП "КИЇВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ" ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»;

9– Витяг зі Статуту ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»;

10Копія довіреності на право підпису договору
Голова комітету з конкурсних торгів___________________Л.А. Вітюк


ІНФОРМАЦІЯ
про застосування процедури закупівлі в одного учасника
1. Замовник:
1.1. Найменування: Український державний науково-дослідний інститут “Ресурс” (УкрНДІ“Ресурс” ).
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00276044
1.3. Місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 84.
1.4. Реєстраційний рахунок замовника: р/р 35222235012962, 35217035012962 в ДКСУ, МФО 820172.
1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail): Кучер Сергій Михайлович, головний інженер УкрНДІ“Ресурс”, м. Київ вул. Казимира Малевича, 84, індекс 03150, тел. (044) 529-60-56, факс (044)528-55-24, e-mail info@ndiresurs.gov.ua.
1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Державне агентство резерву України, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37472392.
2. Фінансування закупівлі:
2.1. Джерело фінансування закупівлі: кошти державного бюджету.
2.2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість закупівлі ( не для друку, не для оприлюднення): 373300,00 грн. (триста сімдесят три тисячі триста гривень 00 коп.).
2.3. Очікувана ціна одиниці товару (у разі закупівлі товару) (не для друку, не для оприлюднення): -
3. Адреса веб-порталу Уповноваженого органу, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.
4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності): www. ndiresurs.gоv.ua
5. Інформація про предмет закупівлі:
5.1. Найменування предмета закупівлі: пара та гаряча вода, постачання пари та гарячої води, код ДК 016-2010 – 35.30.1
5.2. Кількість товару, вид робіт або послуг: 240,183 Гкал.
5.3. Місце надання послуг: 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 84.
5.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: протягом 2016 року
6. Найменування, місцезнаходження та контактні телефони учасника, з яким проведено переговори: Публічне акціонерне товариство «Київенерго», площа І.Франка, 5, м. Київ, 01001, Україна, тел.(044) 239-42-33, факс (044) 235-31-82
7. Ціна пропозиції:
7.1. Загальна ціна пропозиції: 373300,00 (триста сімдесят три тисячі триста гривень 00 коп.) (з ПДВ).
7.2. Ціна пропозиції за одиницю товару ( у разі закупівлі товару): -
8. Додаткова інформація: додаткову інформацію можна отримати по телефону (044) 529-60-56.
Голова комітету з конкурсних торгів ______________ Л.А. Вітюк
М.П.
Top