Український Державний Науково-Дослідний Інститут «Ресурс»

(044) 529-60-56
(044) 528-55-24
м. Київ-150, вул. Малевича, 84
info@ndiresurs.gov.ua

Вчена рада

CКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ УКР НДІ "РЕСУРС"

     

     1. Білоконь Юрій Миколайович – виконуючий обов̓язки старшого наукового співробітникавідділу досліджень якості та умов зберігання матеріальних цінностей продовольчої групи товарів.

     2. Білокур Андрій Анатолійович – начальник управління державного матеріального резерву Державного агентства резерву України.

     3. Ващенко Валентин Васильович – кандидат економічних наук, начальник відділу якості та умов зберігання матеріально-технічних ресурсів та медичних виробів.

     4. Гавриленко Олена Сергіївна – Голова Вченої ради, кандидат ветеринарних наук, перший заступник директора УкрНДІ «Ресурс».

     5. Голінка Інна Василівна – старший науковий співробітник відділу досліджень якості та умов зберігання матеріальних цінностей продовольчої групи товарів.

     6. Заславський Олександр Маркович – доктор хімічних наук.

     7. Литвин Юрій Олексійович –доктор наук з державного управління, виконуючий обов̓язки директора УкрНДІ «Ресурс».

     8. Муковоз Вячеслав Миколайович – кандидат ветеринарних наук; начальник відділу зберігання та освіження промислових і продовольчих товарів Державного агентства резерву України.

     9. Нілов Олександр Євгенович – виконуючий обов̓язки завідувача сектору досліджень якості та умов зберігання енергетичних ресурсів.

     10. Носок Олександр Володимирович.

     11. Протасов Олексій Сергійович – заступник начальника відділунауково-технічних розробок, інновацій та енергозбереження.

     12. Сірко Зіновій Степанович – кандидат технічних наук, старший науковий співробітник відділунауково-технічних розробок, інновацій та енергозбереження.

     13. Солодкий Сергій Павлович – кандидат технічних наук, головний інженер УкрНДІ «Ресурс».

     14. Сонько Надія Миколаївна – заступник Голови Вченої ради, заступник завідувача лабораторії досліджень хіміко-біологічних чинників.

     15. Сторож Оксана Василівна – кандидат сільськогосподарських наук, начальник відділу досліджень якості та умов зберігання матеріальних цінностей продовольчої групи товарів.

     16. Стрнад Любов Францівна – виконуюча обов̓язки головного наукового співробітника відділу науково-організаційної роботи та наукових досліджень.

     17. Чечель Олег Миколайович, доктор наук з державного управління.


.ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ВЧЕНУ РАДУ

УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО

НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ІНСТИТУТУ «РЕСУРС»

1.Загальні положення

     1.1. Вчена рада Українського державного науково-дослідного інституту «Ресурс» (далі – Інститут) є колегіальним органом, створеним для розгляду та управління основними питаннями наукової, науково-технічної, організаційної, методичної та інших видів діяльності Інституту, що належать до його компетенції в частині виключних повноважень, визначених цим положенням, та виконує консультативно-дорадчі функції щодо інших питань наукової і науково-технічної діяльності Інституту.

     1.2. Дорадчо-колегіальна функція Вченої ради реалізується шляхом демократичного, колективного обговорення та прийняття рішень з актуальних питань поточної та перспективної діяльності Інституту.

     1.3. Рішення Вченої ради є обов’язковими для всіх наукових співробітників Інституту.

     1.4. У своїй роботі Вчена рада керується законодавством України,Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність», Постановами Кабінету міністрів України, нормативно-правовими актами профільних міністерств, Статутом Інституту та цим Положенням.

     1.5. Положення про Вчену раду схвалюється Вченою радою Інституту та вводиться в дію наказом директора Інституту. Кількісний склад Вченої радивизначається Статутом Інституту та цим Положенням.

     1.6.Три чверті складу Вченої ради обирається таємним голосуванням колективу наукових працівників, а решта її членів призначаються наказом директора зі складу співробітників, що працюють в Інституті на постійній основі. Директор, його заступник, відповідальнийза наукову роботу і учений секретар Інституту є членами Вченої ради за посадою.

     1.7. З метою представництва інтересів трудового колективу до складу Вченої ради може входити повноважна особа трудового колективу.

     1.8. Голова Вченої ради, його заступник та вчений секретар Вченої ради обираються таємним голосуванням з числа її членів.

     1.9. Вчений секретар Вченої радипідпорядковується голові Вченої ради.

     1.10. Член Вченої ради (призначений за квотою директора) може бути виведений із її складу наказом директора Інституту. Член Вченої ради може бути відкликаний на вимогу двох третин членів колективу наукових працівників, які його висунули до складу Вченої ради.

     1.11. При Вченій раді можуть утворюватися комісії, склад і голови яких погоджуються Вченою радою та затверджуються наказом директора Інституту.

     1.12. Положення про Вчену раду та її склад переглядаються раз на п’ять років. В разі виробничої необхідності склад Вченої ради поповнюється відповідно до п. 1.5, 1.6, 1.7. цього Положення. Зміни до Положення про Вчену раду схвалюються Вченою радою і вводяться в дію наказом директора Інституту.

 2. Основні завдання та функції    

     2.1. До виключної компетенції Вченої ради належать питання:

          1) визначення стратегії розвитку Інституту та перспективних напрямів наукової і науково-технічної діяльності;

          2) проведення наукової і науково-технічної оцінки тематики та результатів науково-дослідних та ініціативних робіт;

          3) затвердження поточних та перспективних планів наукових досліджень;надання рекомендацій до друку наукових праць;

          4) удосконалення структури Інституту;

          5) затвердження результатів атестації наукових працівників та результатів конкурсу на вакантні посади наукових працівників (у разі оголошення конкурсу та проведення атестації);

          6) присвоєння працівникам вчених звань професора та старшого дослідникаі подання відповідних рішень на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері наукової і науково-технічної діяльності, порушення клопотання про присвоєння почесних звань;

          7) затвердження річних звітів про наукову діяльність Інституту;

          8) координації і творчого співробітництва з іншими науковими установами;

          9) погодження переліку професій і посад, до яких може застосовуватися гнучкий режим робочого часу та дистанційний режим праці та інші питання діяльності Інституту, що визначені його Статутом.

3.Права Вченої ради

     3.1. Вносити пропозиції керівництву щодо оптимізації діяльності Інституту.

     3.2. Проводити у разі потреби спільні засідання з іншими науковими установами.

     3.3. Залучати для розгляду окремих питань учених і спеціалістів, які не є членами Вченої ради.

4.Організація роботи Вченої ради

     4.1. Вчена рада Інституту здійснює свою діяльність на принципах колегіальності, демократичності та гласності.

     4.2. Діяльність Вченої ради здійснюється відповідно до затвердженого плану її роботи.

     4.3. План роботи Вченої ради формується з урахуванням плану основних заходів Державного агентства резерву України, наказів і рішень Міністерства освіти і науки України, Мінекономіки, РНБО України, умотивованих пропозицій наукових підрозділів Інституту, окремих членів Вченої ради.

     4.4. Засідання Вченої ради проводяться за потребою, але не рідше ніж один раз на півроку. Для вирішення невідкладних питань проводиться позачергове засідання Вченої ради, яке може бути скликане за ініціативою голови Вченої ради або його заступника.

     4.5. Засідання Вченої ради проводить голова, а за його відсутності – заступник голови Вченої ради. У разі тимчасової відсутності голови Вченої ради та його заступника вчений секретар Вченої ради виконує повноваження голови Вченої ради.

     4.6. Засідання Вченої ради є правочинним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

     4.7. Ухвали Вченої ради приймаються простою більшістю голосів (понад 50 % присутніх членів Вченої ради), крім випадків розгляду кадрових питань, а також клопотань про присвоєння почесних і вчених звань, де рішення вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало не менше ніж три чверті присутніх членів Вченої ради. У разі рівного розподілу голосів, голос виконуючого обов’язки голови є вирішальним. Рішення приймається відкритим або таємним (за рішенням Вченої ради) голосуванням. Думка відсутнього члена Вченої ради з питань порядку денного засідання, подана у письмовій формі, розглядається на засіданні Вченої ради і враховується під час голосування.

     4.8. Ухвали Вченої ради набувають чинності з моменту їх прийняття та після затвердження головою Вченої ради, якщо не встановлено іншого терміну введення в дію цих актів або окремих її пунктів.

     4.9. Вченийсекретар Вченої ради здійснює контроль за вчасною підготовкою матеріалів для розгляду на засіданнях ради, організовує проведення засідань і веде протоколи. На час тимчасової відсутності вченого секретаря Вченої ради виконання його обов’язків покладається на одного із членів Вченої ради (за погодженням) за розпорядженням голови Вченої ради. У розпорядженні зазначається строк повноважень виконуючого обов’язки вченого секретаря Вченої ради.

     4.10. Проект порядку денного кожного засідання Вченої ради складаєтьсявченим секретарем Вченої ради на підставі плану роботи на поточний рік і матеріалів, які плануються до розгляду. Пропозиції до плану роботи чергового засідання мають право вносити директор Інституту, заступники директора, керівники наукових підрозділів та члени Вченої ради, але не пізніше семи днів до дня її засідання. Вчений секретар Вченої ради погоджує порядок денний та проекти рішень з головою Вченої ради не пізніше чотирьох днів до її засідання.

     4.11. Вчений секретар Вченої ради повідомляє членів Вченої ради та запрошених про дату, місце, час і порядок денний засідання Вченої ради за три дні до її проведення. Засідання можуть проводитися в «он-лайн» режимі.

     4.12. За дорученням голови Вченої ради підготовку матеріалів до розгляду певного питання на засіданнях Вченої ради забезпечують заступники директора та керівники відповідних структурних підрозділів спільно із вченим секретарем Вченої ради після попереднього обговорення цього питання на засіданнях структурних підрозділів, у спеціально створених комісіях тощо.

     4.13. Керівники підрозділів, відповідальні за підготовку матеріалів до засідання Вченої ради, відповідають за ретельне вивчення фактичного стану справ щодо проблеми, яка підлягає обговоренню та висунення пропозицій щодо усунення недоліків, за підготовку письмової інформації та проекту рішення. В інформації стисло викладається суть проблеми, її причини, стан виконання попередніх рішень.

     4.14. Особи, які готують матеріали на засідання Вченої ради, несуть персональну відповідальність за зміст і вчасне (не пізніше п’яти днів до дня засідання Вченої ради) подання вченому секретарю Вченої ради проектів ухвал. Проект ухвали повинен містити інформаціющодо питання, яке обговорюється і конкретні заходи щодо виконання із зазначенням термінів, виконавців та осіб, які відповідають за контроль.

     4.15. Відповідальність за виконання рішень Вченої ради покладається на голову Вченої ради, заступників директора, відповідальних осіб за напрями діяльності, а також на осіб, які зазначені у рішеннях. При покладанні контролю одночасно на двох і більше посадових осіб вказуються відповідальний за виконання ухвал Вченої ради в цілому, а також відповідальні за контроль виконання окремих пунктів.

     4.16. На засіданні Вченої ради обов’язково розглядаються питання про стан виконання ухвал, які були прийняті на попередніх засіданнях. У разі невиконання доручень, що містяться в них, зазначаються причини невиконання, винні в цьому особи, а також нові терміни виконання рішень.

    4.17. Особа, яка головує на засіданні Вченої ради: відкриває, закриває засідання, оголошує перерви; виносить на обговорення проекти рішень; організовує розгляд питань; надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного доповідача; робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити.

     4.18. На початку засідання розглядається і затверджується порядок денний. Регламент роботи визначається на засіданні Вченої ради голосуванням.

     4.19. Засідання Вченої ради оформлюється протоколом, який підписують голова Вченої ради або особа, яка головує на засіданні, учений секретар Інституту, а також вчений секретар Вченої ради. Облік і збереження протоколів забезпечує учений секретар Інституту. Протоколи зберігаються постійно як архівні документи. Витяги з протоколів, у разі потреби, направляються закладам, організаціям, окремим особам.

     4.20. Члени Вченої ради мають право на вільний доступ до протоколів та матеріалів засідань. 

Top